Skip to content
Inspiratiesessies Inside Out Storytelling. Bekijk hier de beelden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van marketingbureau REAL Concepts Velp B.V., gevestigd te Velp (hierna te noemen: REAL Concepts) en haar opdrachtgevers (hierna te noemen: cliënt).

 

ARTIKEL 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en op alle met ons aangegane overeenkomsten (schriftelijk of digitaal/mail) tot het leveren van diensten, producten en goederen. Een algemene verwijzing door cliënt naar welke andere (eigen) algemene (inkoop)voorwaarden dan ook, wordt door REAL Concepts niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk/digitaal overeengekomen. Onder offertes en begrotingen wordt ook verstaan de door REAL Concepts per e-mail bevestigde (prijs)afspraken. Ingeval er geen begrotingen aan een opdracht ten grondslag liggen wordt artikel 2 lid 6 als maatgevend beschouwd voor definitieve afrekening.

 

ARTIKEL 2 Aanbiedingen en opdrachten

 1. Alle aanbiedingen van REAL Concepts aan cliënt zijn vrijblijvend en nimmer als bindend te beschouwen.
 2. REAL Concepts is aan de opdracht of order van de cliënt gebonden, wanneer REAL Concepts de order schriftelijk/digitaal heeft bevestigd. Cliënt is zowel door schriftelijke als digitale/mailopdracht gebonden.
 3. Wijzigingen in de opdracht of de overeenkomst zijn slechts dan van kracht, wanneer zij door cliënt zijn verzocht en door REAL Concepts bevestigd. De eventuele daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten zullen na schriftelijke/digitale goedkeuring worden doorberekend aan cliënt.
 4. REAL Concepts is gerechtigd eventueel (door derden of algemene) doorgevoerde prijs­wijzigingen, die zijn opgetreden tussen datum van begroting en datum van uitvoering, door te berekenen.
 5. Indien cliënt besluit om welke reden dan ook een opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering af te zien, dan is cliënt verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren aan REAL Concepts te vergoeden.
 6. Indien door welke omstandigheid dan ook een opdracht van cliënt niet schriftelijk/­digitaal wordt vastgelegd is REAL Concepts gerechtigd op basis van de werkelijk bestede uren en diensten de opdracht aan cliënt door te belasten, tenzij anders wordt overeengekomen.
 7. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
 8. De prijs die REAL Concepts voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
 9. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

ARTIKEL 3 Prijswijzigingen

 1. De REAL Concepts is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheids-heffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
 2. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door cliënt aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door cliënt die REAL Concepts tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
 3. REAL Concepts is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien cliënt wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-,druk- en andere proeven. REAL Concepts zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 

ARTIKEL 4 Werken voor derden

 1. Cliënt machtigt REAL Concepts uitdrukkelijk om, indien en voor zover REAL Concepts dit binnen de grenzen van de haar door cliënt gegeven opdracht nodig of wenselijk acht, werkzaamheden door derden (zoals bijvoorbeeld drukwerk, fotografie, websitebouw) voor cliënt te doen verrichten. REAL Concepts behoudt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en voortgang van deze werkzaamheden.
 2. Cliënt vrijwaart REAL Concepts tegen elke aanspraak welke derden jegens REAL Concepts zouden mogen doen gelden op kosten, schaden en interesses, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van REAL Concepts voor cliënt verricht.
 3. Tenzij anders overeengekomen zal REAL Concepts de ingekochte diensten en producten rechtstreeks aan de leverancier voldoen en aan cliënt doorbelasten met een opslag voor rente, risico en winst.
 4. Indien de door REAL Concepts ingeschakelde leverancier (eigen) algemene voorwaarden (zoals bijvoorbeeld de landelijke leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie) hanteert kunnen die eveneens van toepassing zijn op de relatie tussen REAL Concepts en cliënt, met dien verstande dat bij strijdigheid deze algemene voorwaarden zullen worden gehanteerd.

 

ARTIKEL 5 Eigen werk

 1. REAL Concepts berekent al het eigen werk alsmede vracht-, transport- en portokosten rechtstreeks aan cliënt door op eigen facturen. Wanneer de (communicatie)adviesrol van REAL Concepts wordt ingezet op strategisch en conceptueel gebied worden de daarmee ingezette werkzaamheden en diensten of op basis van vooraf afgegeven budgetten of offertes, dan wel op basis van werkelijk bestede uren doorbelast.
 2. Onder eigen werk dient hier onder meer te worden verstaan: artwork, teksten, prepress-producties, digitale producties (zoals websites), online gepubliceerde producties (zoals bannering) en dergelijke.
 3. Voor alle in opdrachten en bijbehorende bevestigingen en/of offertes/begrotingen genoemde werkzaamheden, niet zijnde werkzaamheden genoemd in de vorige leden van dit artikel van deze algemene voorwaarden, wordt REAL Concepts door cliënt gehonoreerd op basis van nader door cliënt en REAL Concepts vast te stellen voorwaarden.
 4. In voorkomend geval kan door REAL Concepts in licentie een dienst worden aangeboden waarbij andere voorwaarden geldig zijn (zoals bijvoorbeeld MailChimp). REAL Concepts waarborgt vooraf de juiste informatieverstrekking aan cliënt.

 

ARTIKEL 6 Betaling

 1. Betalingen door cliënt aan REAL Concepts dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door REAL Concepts aan te wijzen rekening. Aftrek van enige korting of schuldvergelijk is cliënt niet toegestaan, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Reclamaties op facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk/digitaal te worden aangemeld.
 3. REAL Concepts is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
 4. De cliënt is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van REAL Concepts zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan REAL Concepts te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat REAL Concepts daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van REAL Concepts tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
 5. Indien cliënt binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet heeft betaald, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft REAL Concepts zonder enige ingebrekestelling het recht cliënt daarvoor de wettelijke rente per maand vanaf de vervaldatum der factuur in rekening te brengen, vermeerderd met alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, met een minimumbedrag van 15% van de hoofdvordering.

 

ARTIKEL 7 Deeluitvoering

 1. Het staat REAL Concepts vrij de order in overleg met cliënt gefaseerd uit te voeren.

 

ARTIKEL 8 Termijn

 1. De periode waarbinnen REAL Concepts de tussen cliënt en REAL Concepts overeengekomen diensten moet verrichten, gaat niet eerder in dan nadat:
  a) REAL Concepts de opdracht schriftelijk/digitaal heeft aangenomen,
  b) alle formaliteiten die nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld,
  c) alle benodigde bescheiden in haar bezit zijn,
  d) cliënt REAL Concepts de door REAL Concepts voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.
 2. Een door REAL Concepts opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. REAL Concepts is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat cliënt hem in gebreke heeft gesteld.
 3. De binding van REAL Concepts aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien cliënt wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud REAL Concepts in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
 4. Deze overeengekomen termijn(en) is/zijn geschorst, zodra en zolang cliënt in gebreke is met de betaling van enig uit hoofde van dezelfde overeenkomst verschuldigd bedrag, dan wel zolang REAL Concepts door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat cliënt uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden.
 5. De cliënt is bij de uitvoering van de overeenkomst door REAL Concepts gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door REAL Concepts mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van REAL Concepts het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 3 en door het in acht nemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 16 van deze leveringsvoorwaarden.
 6. Bij niet-naleving door cliënt van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 4 van artikel 6 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de cliënt in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door REAL Concepts nodig is. REAL Concepts is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de cliënt dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal REAL Concepts de overeenkomst alsnog binnen een redelijk termijn uitvoeren
 7. Overschrijding van de termijn waarbinnen REAL Concepts de diensten zou moeten hebben verleend, door welke oorzaak ook, zal cliënt, behoudens in geval van bewezen wanprestatie van REAL Concepts en/of uitdrukkelijk anders overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 8. Wanneer REAL Concepts op grond van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen na te komen, worden deze tijdens de periode van overmacht en een bij beëindiging daarvan in acht te nemen redelijke termijn opgeschort, zonder enige aansprakelijkheid harerzijds voor de hieruit voor de cliënt voortvloeiende schade. REAL Concepts heeft het recht om tijdens vermelde periode van opschorting de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, in welk geval hiervan schriftelijk/digitaal melding zal worden gedaan aan de cliënt. Vanaf het moment van deze mededeling is de overeenkomst ontbonden, onder gehoudenheid van de cliënt een met dit eventueel reeds verrichte deel van de werkzaamheden overeenkomende prestatie aan REAL Concepts te voldoen. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt onder meer verstaan: brand en andere bedrijfsongevallen, machineschade, belemmering door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, onvoorziene ziekte van werknemers, boycot, oproer, staat van beleg, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid.

 

ARTIKEL 9 Garantie en Aansprakelijkheid

 1. REAL Concepts staat er voor in dat zij de tussen cliënt en haar overeengekomen werkzaamheden naar beste vermogen zal verrichten.
 2. De cliënt draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door REAL Concepts niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door cliënt daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel.
 3. Uiterlijk zichtbare gebreken moeten door cliënt schriftelijk/digitaal worden gereclameerd binnen 8 (acht) dagen nadat REAL Concepts de verrichte werkzaamheden aan cliënt heeft geleverd of voorgelegd.
 4. REAL Concepts is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat cliënt de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
 5. Bij gebreke van bedoelde reclamaties buiten genoemde termijn van 8 (acht) dagen vervalt de garantieverplichting van REAL Concepts ten aanzien van die gebreken. Het beweerdelijk niet-nakomen van garantieverplichtingen ontheft cliënt niet van verplichtingen, welke voor hem uit deze of enige andere overeenkomst met REAL Concepts mochten voortvloeien.
 6. Vorderingen welke cliënt uit hoofde van garantieverplichtingen mocht hebben, vervallen uiterlijk 6 (zes) maanden nadat de werkzaamheden zijn verricht. REAL Concepts is van haar garantieverplichting geheel ontheven, indien cliënt derden buiten voorkennis en toestemming van REAL Concepts werkzaamheden aan het door REAL Concepts verrichte werk laat doen of deze zelf verricht, dan wel indien cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere hiermede samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
 7. De garantie voor werkzaamheden door REAL Concepts ten behoeve van cliënt aan derden opgedragen, strekt zich slechts uit voor zover bedoelde derden REAL Concepts in dat geval geheel vrijwaren.
 8. REAL Concepts is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de cliënt.
 9. De aansprakelijkheid van REAL Concepts uit hoofde van de overeenkomst met cliënt is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
 10. De volledige kosten, zowel de buitenrechtelijke als de gerechtelijke, die door REAL Concepts moeten worden gemaakt ter zake van conflicten met derden, die ten behoeve van cliënt worden ingeschakeld, komen voor rekening van cliënt indien de oorzaak van dat conflict een gevolg is van een onjuist handelen of nalaten van cliënt.
 11. REAL Concepts draagt zorg voor geheimhouding van alle door de cliënt verstrekte informatie en ter beschikking gestelde gegevens. Ook databases met adresgegevens vallen onder deze geheimhoudingsplicht. REAL Concepts is in die gevallen ook gehouden aan de door de overheid vastgestelde wettelijke kaders m.b.t. bijv. Wet bescherming persoonsgegevens en meldplicht datalekken.

 

ARTIKEL 10 Intellectueel eigendom

 1. Cliënt garandeert REAL Concepts te allen tijde dat het gebruik door REAL Concepts van door cliënt verstrekte gegevens of anderszins, REAL Concepts niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
 2. Cliënt vrijwaart REAL Concepts volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken die derden jegens REAL Concepts te gelde zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in lid 1 van dit artikel genoemde garantie.
 3. Alle door REAL Concepts ontwikkelde producten (zoals prepress-bestanden, (stans)mallen, ontwerpen, schetsen, modellen, online producties, foto’s, webvideo’s en dergelijke) die door, onder licentie of namens REAL Concepts bij de uitvoering van de overeenkomst worden vervaardigd, zijn (evenals het auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom daarop, alsmede het onbeperkte recht om daarvan gebruik te maken) onvervreemdbaar eigendom van REAL Concepts. Na afronding en betaling van de opdracht zullen de ontwikkelde producten vrij van rechten worden overgedragen aan cliënt. Uitzonderingen hierop, zoals werk door bepaalde toeleveranciers die het auteursrecht/intellectuele eigendom niet willen overdragen, zullen vooraf aan cliënt worden meegedeeld.
 4. Alle door REAL Concepts in licentie uitgewerkte producten zullen eigendom blijven van de licentiehouder, tenzij met de licentiehouder contractueel afwijkende afspraken worden vastgelegd.
 5. REAL Concepts is bij fotografie en/of (web)video gehouden aan de wettelijke kaders in verband met auteursrecht en portretrecht. In voorkomende gevallen zal REAL Concepts dusdanige maatregelen nemen dat voor bedoelde communicatiemiddelen de (gebruiks)rechten zullen worden vastgelegd met fotografen, (video)producenten en modellen.

 

ARTIKEL 11 Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar de cliënt zijn bedrijf uitoefent.
 2. REAL Concepts is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
 3. Cliënt is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door REAL Concepts te leveren zaken. De cliënt zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van REAL Concepts bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
 4. Iedere levering van zaken door REAL Concepts aan de cliënt geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de cliënt al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
 5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de cliënt, tenzij franco levering is overeengekomen. Cliënt draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van REAL Concepts door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
 6. REAL Concepts is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt.

 

ARTIKEL 12 Zet-, druk- of andere proeven

 1. Cliënt is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van REAL Concepts ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan REAL Concepts terug te zenden.
 2. Goedkeuring van de proeven door de cliënt geldt als erkenning dat REAL Concepts de aan de proeve voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
 3. REAL Concepts is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de cliënt goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
 4. Elke op verzoek van de cliënt vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

ARTIKEL 13 Afwijkingen

 1. Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
 2. Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
 3. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 4. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages:
  • oplage tot 20.000 eenheden: 10%
  • oplage van 20.000 en meer: 5%
 5. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
 6. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij REAL Concepts ter inzage. REAL Concepts zal de cliënt op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

 

ARTIKEL 14 Duurovereenkomsten; periodieke uitgaven

 1. Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
 2. Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt. Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
 3. Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
 4. Van het bepaalde in dit artikel kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

 

ARTIKEL 15: Eigendom cliënt, pandrecht

 1. REAL Concepts zal de door de cliënt in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de cliënt tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De cliënt dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
 3. De cliënt is gehouden er voor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan REAL Concepts van kopij, een tekening, ontwerp, een fotografische opname of een informatiedrager, een duplicaat van deze zaken wordt gemaakt. De cliënt dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door REAL Concepts worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de cliënt REAL Concepts op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
 4. De cliënt verleent REAL Concepts pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met REAL Concepts door hem in de macht van REAL Concepts worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de cliënt in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan REAL Concepts verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

 

ARTIKEL 16: Door cliënt aangeleverde materialen en producten

 1. Indien de cliënt met REAL Concepts is overeengekomen, dat de cliënt materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De cliënt zal hiertoe instructies van REAL Concepts vragen.
 2. De cliënt is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De cliënt zal hiertoe de opgave van REAL Concepts vragen. De cliënt staat er voor in, dat REAL Concepts een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door REAL Concepts houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
 3. REAL Concepts is niet gehouden de van de cliënt ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
 4. REAL Concepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor REAL Concepts onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de cliënt aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan REAL Concepts getoonde monster en de later door de cliënt voor de oplage aangeleverde materialen of producten.
 5. REAL Concepts staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de cliënt niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan REAL Concepts noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de cliënt ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.

 

ARTIKEL 17 Aard en duur van de overeenkomst; Annulering en Beëindiging

 1. Cliënt is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat REAL Concepts met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor REAL Concepts ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door REAL Concepts geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die REAL Concepts reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
 2. Annulering van overeenkomsten tot vervaardiging van periodieke uitgaven als bedoeld in lid 2 en 3 van artikel 14 is niet mogelijk.
 3. Ingeval cliënt verplichtingen krachtens een overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, bij aanvraag van zijn faillissement, voorlopige verlening van surséance van betaling of liquidatie van zijn bedrijf, wordt cliënt zonder verdere aankondiging geacht in gebreke te zijn, en heeft REAL Concepts naar haar keuze het recht zonder sommatie de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, of eveneens zonder sommatie en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeel­telijk te ontbinden, zonder dat REAL Concepts tot enige schadevergoeding is verplicht.
 4. REAL Concepts behartigt de belangen van cliënt binnen de gestelde grenzen van de opdracht. Cliënt is niet gerechtigd zonder overleg en/of toestemming werkzaamheden door anderen te laten verrichten binnen de verstrekte opdracht.
 5. Alle ontwerpen, bestanden en gewenste gegevens en/of producten zullen op eerste aanvraag door REAL Concepts aan cliënt worden overgedragen, mits door cliënt aan alle financiële verplichtingen is voldaan.
 6. Indien de relatie tussen REAL Concepts en cliënt wordt beëindigd blijven deze algemene voorwaarden rechtsgeldig voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

 

ARTIKEL 18 Toepassing Recht/Bevoegde rechtbank

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht en wordt geacht in Nederland te zijn gesloten.
  Uitsluitend de competente Rechter te Arnhem is in eerste aanleg bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen betreffende overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Uitsluitend
 2. REAL Concepts heeft daarenboven het recht, als eiseres vorderingen aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats van gedaagde.
  Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 

Velp, 11 april 2022

Op de hoogte blijven?

Iedere maand sturen wij een nieuwsbrief uit met tips, inspiratie en ontwikkelingen. Zo hoef je er niet naar op zoek! Handig toch?

REAL Concepts

REAL Concepts BV
Beekhuizenseweg 11
6881 AA, Velp
+31 (0)26 – 31 90 160
verbinders@realconcepts.nl

Social

Kijkje achter de schermen? Volg onze socials!

Partners